سیتم نورگیر های سقفی SKY-78

Heading Text

سیستم sky78  بطور عمده بر روی سیستم های حامل (آهنی-فولادی) و در فضاهای باز وسیع استفاده می شود. در این سیستم در صورت نیاز، می توان برای تخلیه دود یا هوادهی بازشو طراحی کرد. این سیستم راه حل تزیینی بسیار خوبی برای فضاهای بازی است که ، نیاز به سیستم تقویت شده فولادی ندارند . پروفیل های سیستم حامل از طریق کانال های کندنس موجود در داخل خود، آب حاصل از بخار درون فضا و بخار ایجاد شده بر روی شیشه های داخلی را به بیرون از سیستم هدایت می کند.