سری درب های ترمال بریک D-55

Heading Text

ویژگی های این سیستم به طور کامل شبیه به سیستم درب های نرمال D-55 است همچنین این سیستم با استفاده از مانع حرارتی پلی آمید ، عایق شده است.
به لحاظ زیبایی ، زمانی که از بیرون و داخل دیده می شود چهارچوب و لنگه بازشو در یک سطح هستند .